Szechenyi 2020 befektetes a jövőbe
 

Adatkezelési Tájékoztató 

 

A DUNA AUTÓ ZRT. CÉGCSOPORT SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÜGYFELEINK, LEENDŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

Érvényesség: 2018.11.05-től visszavonásig

 

Kedves Ügyfelünk, leendő Ügyfelünk!

 

Örömmel vesszük érdeklődését cégünk és az általunk értékesített vagy szervizelt gépjárművek iránt. 

 

Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Duna Autó Zrt. cégcsoport által végzett adatkezelési tevékenységről, szabályokról, adatvédelmi, adatkezelési elvekről.

 

A Duna Autó Zrt. cégcsoport rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

 

Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. 

Ezen tájékoztató a Duna Autó Zrt. cégcsoport valamint a Rapid Rent Autó Kft. mint közös adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi felelősünkkel az alábbi elérhetőségen:

 

Szabó Márta 

1037 Budapest, Zay u. 24.

E-mail cím: adatvedelem@dunaauto.hu

 

 • 1.) MILYEN ADATOK MINŐSÜLNEK SZEMÉLYES ADATNAK ÉS MIT JELENT AZ ADATKEZELÉS? 

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy. Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma - ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is. A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. 

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

 

 

 • 2.) KIK KEZELIK AZ ADATAIT? 

 

 

A cégcsoport tagjai és szervezeti felépítése:

 

DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.

Telefonszám: +36-1-801-4203

E-mail: info@dunaauto.hu

Képviseli: Ormos István László

E-mail címe: ormosistvan@dunaauto.hu

Telefonszáma: 06-1-801-4203

 

JP InterKontakt Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.

Telefonszám: +36-1-801-4203

E-mail: info@dunaauto.hu

Képviseli: Ormos István László

E-mail címe: ormosistvan@dunaauto.hu

Telefonszáma: 06-1-801-4203

 

DUNA INTERSERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.

Telefonszám: +36-1-801-4203

E-mail: info@dunaauto.hu

Képviseli: Ormos István László

E-mail címe: ormosistvan@dunaauto.hu

Telefonszáma: 06-1-801-4203

 

LADA Hungary Disztribúció Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.

Telefonszám: +36-1-801-4203

E-mail: info@lada.hu

Képviseli: Ormos István László

E-mail címe: ormosistvan@dunaauto.hu

Telefonszáma: 06-1-801-4203

 

Jelen Tájékoztató a Cégcsoport minden tagjára vonatkozóan érvényes.

 

További adatkezelő, aki a Cégcsoporttal közös adatkezelőnek minősül: 

 

Rapid Rent Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.

Telefonszám: +36-1-801-4203

E-mail: info@rapidrent.hu

Képviseli: Ormos István László

E-mail címe: ormosistvan@dunaauto.hu

Telefonszáma: 06-1-801-4203

                

KÖZÖS ADATKEZELÉS

 

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek (továbbiakban: Közös Adatkezelők) minősülnek. A Közös Adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az Ön jogainak gyakorlásával és az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. 

Ön a Közös Adatkezelők között megkötött megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e Tájékoztató szerinti jogait.

 

                A KÖZÖS ADATKEZELŐK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMEI

 

Tájékoztatjuk, hogy a Duna Autó Zrt. cégcsoport és a Rapid Rent Autó Kft. közös kapcsolattartója:

 

Szabó Márta, 

1037 Budapest, Zay u. 24.

e-mail cím: adatvedelem@dunaauto.hu

 

Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségeik teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. Jelen pontban a megállapodás lényegi elemeiről nyújtunk tájékoztatást.

 

Jogok biztosítása

Közös Adatkezelők közösen készítették el a jelen adatkezelési Tájékoztatójukat, és jelölték ki a közös kapcsolattartójuk személyét. Közös Adatkezelők az Ön jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az Ön megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az Ön irányában.

A kapcsolattartón túl, Ön bármelyik Adatkezelő felé jelezheti személyes adataival kapcsolatos igényét a jelen tájékoztatóban felsorolt jogai szerint, azaz bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat. A Közös Adatkezelők az Ön megkeresésével kapcsolatosan együttműködnek egymással a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

 

Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatok tárolását és az adatok biztonságát Közös Adatkezelők közösen biztosítják a jelen Tájékoztató 10. pontjában részletezettek szerint, míg adatkezelési incidens esetére előírt eljárásukat a 11. pont írja le.

 

Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség, illetve ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár az Ön vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Önnel szemben a felelősségünk, mint Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz Ön bármelyikünkkel szemben érvényesítheti a követelését, és bármelyik Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az Ön irányában.

Adatkezelők egymás közötti viszonyukban felelősségük mértéke arányában felelnek, amennyiben ez nem határozható meg, úgy egyenlő arányban.

 

 • B) ADATFELDOLGOZÓ[2]

Személyes adatai megismerésére az Adatkezelő, és annak munkatársai, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 

 • Magyar Posta

levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc,

faxon: a 06-46-320-136 számon,

e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen,

telefonon: a 06-1-767-8282 számon nevének és címének megadásával,

személyesen: a Magyar Posta Zrt., X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt

 

 • Csakzó Bt.

postai címe: 1116 Budapest, Zsurló út 27.

Telefon: 06-20-806-8843

E-mail: ppiszler@csakzo.hu

adatfeldolgozás célja: ügyfél-elégedettség mérése

adatfeldolgozási tevékenység: elektronikus megkeresés és elégedettségi kérdőív kitöltetése

átadott adatok köre: munkalapszám, név, telefonszám, e-mail cím

adatok megőrzési ideje: 1 hónap

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja Önt.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

Adott gépjármű mindenkori tulajdonosának, a tulajdonjog igazolását követően, kérésre kiadhatja a gépjárműhöz kapcsolódóan tárolt, szerviz és garanciális adatkezelési célokhoz kötődő, technikai információkat. Ilyen adatigénylések esetén kizárólagosan a gépjárműhöz kapcsolódó technikai információk kerülnek átadásra, korábbi tulajdonosok vagy egyéb természetes személyekhez köthető személyes adatokat nem áll módunkban közölni.

 

 • 3.) MILYEN TÖRVÉNYI HÁTTÉRRE FIGYELÜNK? 

 

A Duna Autó Zrt. cégcsoport adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel:


 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

A Duna Autó Zrt. cégcsoport adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodás kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

 

 • 4.) HOL KEZELIK AZ ADATAIT? 

 

1037 Budapest, Zay u. 24.

 

 • 5.) AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatás és Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad a személyes adataihoz, valamint tájékoztatja Önt a következő információkról:

 

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;
 • az adatok forrása;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következménnyel jár;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül (amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja), közérthető formában megadni a tájékoztatást. A hozzáférés iránti kérelmét az adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címre, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címre nyújthatja be. 

 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a GDPR 11. cikke sérelme nélkül további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. A GDPR 11. cikke szerint, ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa Önt, hogy megfeleljen a GDPR rendeletnek. Ha ezekben az említett esetekben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Önt, erről lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a jogaira vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak, kivéve, ha abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

A kérelem teljesítése akkor tagadható meg, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy Önt nem áll módjában azonosítani.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

Jogosult kérni az Adatkezelőnél (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport Zrt. 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti Önt.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

Kérelmezheti, hogy az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. tiltakozik a személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette, ide értve az 1. pontban felsorolt további Adatkezelőket) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatait kezelő további Adatkezelőket, hogy kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön általa egy Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez illetve elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Tiltakozása esetén az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen) a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő (adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címen, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címen), illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

 

Halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Ön által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint - ha az adatkezelés már az életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni a halálát követő öt éven belül. Jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az Infotv. által az Ön részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Ön jogait érvényesítő személy a halál tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a adott esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt aa nyilatkozatában megtiltotta.

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat

 

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.

 

 

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:

 

 1. természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;

 

 1. a személyes adatok különleges kategóriái, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy

 

 1. nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

 

 A hatásvizsgálat kiterjed legalább:

 

 1. a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

 

 1. az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

 

 1. az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és

 

 1. a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

 

Az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek hatásainak értékelése – különösen az adatvédelmi hatásvizsgálatok – során megfelelően figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó adatkezelők, illetve adatfeldolgozók teljesítik-e a GDPR 40. cikkben említett jóváhagyott magatartási kódexek előírásait.

Az Adatkezelő adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelmének vagy az adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről.

Az Adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

 

 

 • 6.) Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

 

Elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon, e-mailben, vagy web-cheten való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

 

 

 • 7.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

 • 8.) Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az adatvedelem@dunaauto.hu e-mail címre, vagy a Duna Autó Zrt. cégcsoport 1037 Budapest, Zay utca 24. postai címre.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó u. 27, 1055, Telefonszám: (1) 354 6000, illetve a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, 1035 Budapest, Miklós u. 2., +36-1/430-6500; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 


 

[1] A Duna Autó Zrt. cégcsoport által forgalmazott és/vagy szervizelt autómárkák esetében lehetnek speciális eltérések, erre vonatkozóan további információ a márkánként kialakított mellékletben található.   

[2] A Duna Autó Zrt. cégcsoport által forgalmazott és/vagy szervizelt autómárkák esetében lehetnek speciális eltérések, erre vonatkozóan további információ a márkánként kialakított mellékletben található.   

9.) MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

 

 

eset

cél

jogalap

kezelt adatok köre

kezelt adatok forrása

kezelt adatok időtartama

megjegyzés

Ajánlatkérés, felvilágosítás kérése

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely általunk forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az Ön tájékoztatása, kérdéseinek megválaszolása.

A szerződés előkészítése.

Név, telefonszám, email cím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

 

Gépjármű-vásárlás/

jótállás és garancia 

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk vagy egyedi szerződés keretében gépjárművet kap használatra tőlünk, a gépjármű adásvételi szerződésben, illetve a használatot szabályozó szerződésben megadott adatait, valamint a megvásárolt/használt gépjármű adatait kezeljük. Különleges kedvezmények esetén a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatait is kezeljük, például: munkáltatói igazolás, diploma másolat, orvoskamarai igazolvány, meglévő gépjármű forgalmi engedélye)

Az Önnel kötött szerződés teljesítése.

A szerződés teljesítése.

 
Jogszabályi kötelezettség teljesítése.[3]

Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím, valamint a gépjármű adatai

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi/egyéb szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Szerviz- és garanciális javítás elvégzése

Gépjárművével kapcsolatos időszakos, illetve eseti szerviz és garanciális feladatok elvégzéséhez szükséges adatkezelés. Adatait a szerződésben vállalt garancia teljesítéséhez szükséges megadnia, az adatok nélkül szerződést nem tudunk kötni.

Szerviz- és garanciális javítás elvégzése.

A szerződés teljesítése.

 
Jogszabályi kötelezettség teljesítése.[4]

Név, email cím, telefonszám, alvázszám, rendszám, forgalomba helyezés dátuma, aktuális km-óra állás, gépjármű szerviz- és garanciatörténete, gépjárműből kiolvasott diagnosztikai adatok. Gépjárművéhez a karbantartás elvégzése során diagnosztikai eszköz kerül csatlakoztatásra a gépjármű által tárolt hibakódok és a kapcsolódó technikai információk kiolvasásának érdekében. Ezen technikai információk kizárólag a hiba azonosításához és a javítás sikeres elvégzéséhez szükséges információkat jelentik (például a motor fordulatszáma a hiba megjelenésének pillanatában). 

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

A gépjárműre vonatkozó szerviz és garanciális információkat (technikai adatok) törvényi kötelezettségünknél fogva és a gépjármű mindenkori tulajdonosának létfontosságú érdekeinek szem előtt tartásával nem törlünk.

Amennyiben jelen pont szerinti célból nem tudjuk kezelni az Ön adatait, úgy a márkaszerviz nem tudja elvégezni a szükséges karbantartási, javítási munkákat gépjárművén. 

Szerviz és garanciális kampányok bonyolítása

Gépjárművével kapcsolatban szükség lehet rendkívüli szerviz és garanciális kampányok bonyolítására. Ezen kampányok célja, hogy olyan karbantartási műveleteket végezzenek gépjárművén, amelyek a közlekedés biztonságát, illetve a gépjármű utasainak testi épségének biztosítását, valamint az autó állapotának megőrzését hivatottak szolgálni.

Szerviz és garanciális kampányok bonyolítása, figyelemfelkeltés műszaki vizsga lejárta előtt.

Az adatkezelő jogos érdeke.

 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.[5]

Alvázszám, alvázszám által azonosítható gépjárműre vonatkozó technikai információk

Az adatokat a márkaszerviz állítja elő a szerviz/

kampány-

művelet elvégzése során.

A gépjármű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat nem tárolunk ezen adatkezelési célhoz kötődően, a szerviz és garanciális kampányokra vonatkozó technikai információkat és azok elvégzésének tényét előirányzott törlési idő nélkül tároljuk rendszereinkben.

 

Tartozék és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel.

Számlázás

A szerződés teljesítése

 Jogszabályi kötelezettség teljesítése.[6]

A számlán szereplő adatai (név, lakcím)

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

 

Gépjármű rövid- vagy hosszú távú bérlete

Amennyiben Ön gépjárművet bérel nálunk, a gépjármű bérleti szerződésben megadott adatait valamint az Ön által bérbe vett gépjármű adatait kezeljük.

Az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

A szerződés teljesítése

Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím.

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

 

Gyári adatigazolás

Amennyiben Ön adatigazolási igénnyel (műszaki igazolás, környezetvédelmi besorolásról szóló igazolás, motor-átalakításhoz szükséges igazolás, CoC - megfelelőségi nyilatkozat) fordul hozzánk, beszerezzük a megfelelő gyártótól az igazolást. 

Az adatigazolás beszerzése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint személyi igazolvány számát, és a gépjárművére vonatkozó adatokat

Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre.

10 év

 

Ügyfél-elégedettségi felmérés

Az újautó-vásárlókat, valamint a szervizben megfordult ügyfeleinket megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait cégcsoportunkon belül a márka szerinti importőr cégnek, amely esetben az importőr válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Hozzájárulás

Név, telefonszám, email cím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

A megkereséstől számított 12 hónap.

 

Károkozás

Amennyiben Ön bérbe vesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el, vagy a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az Ön hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. 

Az adatkezelő jogos követelésének érvényesítése.

A szerződés teljesítése

A bérleti szerződés megkötése, vagy a tesztvezetés adminisztrációja során megadott adatok, ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatok; név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Duna Autó Zrt. cégcsoportot, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk.

Panaszkezelés

Amennyiben Ön munkatársainkhoz fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait.

A panasz kezelése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.[7]

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai.

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

A panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje.

 

Profilozás

A Duna Autó Zrt. cégcsoport az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az Önről a Duna Autó Zrt. cégcsoportnál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján, profilozás eredményeként bizonyos célzott megkereséseket küldhet.

A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.
 Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

Egyedi ajánlatok kidolgozása és küldése

Hozzájárulás

Ön határozza meg a kezelt adatok körét, minél több adatot ad meg, annál személyre szabottabb ajánlattal tudjuk megkeresni.

Kezelt adatok köre pl. név, e-mail cím, lakcím; telefonszám, életkor, foglalkozás, életkörülmények, családi állapot, milyen gépjárművel rendelkezik, típusa, évjárata, milyen gépkocsi modell iránt érdeklődik, tervezi-e gépjármű vásárlását/cseréjét, ha igen, mennyi időn belül, felhasználási szokásaira vonatkozó adatok

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag saját személyes adatait adhatja meg az adatkezeléshez történő hozzájáruló lap kitöltésekor. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Hozzájáruló nyilatkozatban történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben Ön hozzájárul a Duna Autó Zrt. cégcsoport adatkezeléséhez az új termékek, központi szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, stb. küldése céljából, az Ön adatait e célra elkülönítetten kezeljük az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig.

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) elektronikus úton és más módon, tájékoztatók és hírlevelek küldése

Hozzájárulás

Név, email cím, telefonszám, lakcím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

 

Piackutatás

A Duna Autó Zrt. cégcsoport a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. 

Fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás)

Hozzájárulás

Név, email cím, telefonszám, lakcím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

 A Duna Autó Zrt. cégcsoport a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a Duna Autó Zrt. cégcsoport.

Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a Duna Autó Zrt. cégcsoport a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása

Hozzájárulás

Név, email cím, telefonszám, lakcím

Az adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre.

Az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait

A nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos, esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

 


 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó. 

 

 

Budapest, 2018. november 5. 

 

 

Duna Autó Zrt. cégcsoport 

                Adatkezelő           

[3] 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171 §

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

2000. évi C. törvény 169. §

 

[4] 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

[5] 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről, 9.§,12.§, 14.§, 15.§

[6] 2000. évi C. törvény 169.§

[7] 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A §


Adatkezelési tájékoztatóCookie szabályzat

© 1989-2020 Duna Autó Zrt. Minden jog fenntartva.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk!